પત્નીના ગેરફાયદાઓનું લાંબું લિસ્ટ કદાચ તમારી પાસે હશે,

પરંતુ પત્ની હોવાના ફાયદાનું એનાથી પણ  મોટું લિસ્ટ મારી પાસે છે…

◆પળેપળ તમારી ચિંતા કરતી પત્ની,

◆તમારા વાળમાં મીઠો હાથ ફેરવી વગર એલાર્મ તમને વહેલી સવારે વહાલથી જગાડતી પત્ની,

◆એક તાજગીભર્યા સ્મિત સાથે રોજ સવારે આદુંવાળી ચા પાઈને

◆તમારા દિવસને ઉઘાડ આપતી પત્ની,

◆તમારું ગરમ નહાવાનું પાણી,

◆તમારાં ઇસ્ત્રી ટાઇટ કપડાં,

◆તમારા બૂટ, તમારો બ્રેકફાસ્ટ-

◆લંચ ને ડીનર માટે રોબોર્ટની જેમ ચાર હાથે અવિરત કામ કરતી પત્ની,

◆તમારા એક નાનકડા સ્મિતથી જેનો આખા દિવસનો થાકઊતરી જાય છે એ પત્ની,

◆માત્ર ને માત્ર પતિને ખાતર ઘરની ચાર દીવાલોમાં પતી જનારી પત્ની,

◆તમારા લીધે દૂધમાં સાકરની જેમ ઓગળીને પરિવારને મીઠાશ આપતી પત્ની.

પત્ની એક શ્વાસ છે, વિશ્વાસ છે, અહેસાસ છે, એક પ્યાસ છે.

પત્ની માટે એટલે જ તો કહેવાયું છે કે,

‘કાર્યેષુ મંત્રી, શયનેષુ રંભા, ભોજનેષુ માતા’

◆સ્ત્રી એક ખુશબૂની જેમ જગતના બાગને મઘમઘતો રાખે છે.

★આ પણ સનાતન સત્ય છે.

સ્ત્રીને સમજવા અને પામવા માટે એને ભરપેટ દિલફાડીને પ્રેમ કરવો પડે એની આરપાર ઊતરવું પડે.

માત્ર લેખ વાંચવાથી સ્ત્રી ન સમજાય…

સર્વે સ્ત્રીઓ ને સમર્પિત …

જેમણે પુરુષો ને જન્મ આપવાની સાથે સાથે વ્યવસ્થિત જીવતા કર્યા..

પત્નીના ગેરફાયદાઓનું લાંબું લિસ્ટ કદાચ તમારી પાસે હશે,

પરંતુ પત્ની હોવાના ફાયદાનું એનાથી પણ  મોટું લિસ્ટ મારી પાસે છે…

◆પળેપળ તમારી ચિંતા કરતી પત્ની,

◆તમારા વાળમાં મીઠો હાથ ફેરવી વગર એલાર્મ તમને વહેલી સવારે વહાલથી જગાડતી પત્ની,

◆એક તાજગીભર્યા સ્મિત સાથે રોજ સવારે આદુંવાળી ચા પાઈને

◆તમારા દિવસને ઉઘાડ આપતી પત્ની,

◆તમારું ગરમ નહાવાનું પાણી,

◆તમારાં ઇસ્ત્રી ટાઇટ કપડાં,

◆તમારા બૂટ, તમારો બ્રેકફાસ્ટ-

◆લંચ ને ડીનર માટે રોબોર્ટની જેમ ચાર હાથે અવિરત કામ કરતી પત્ની,

◆તમારા એક નાનકડા સ્મિતથી જેનો આખા દિવસનો થાકઊતરી જાય છે એ પત્ની,

◆માત્ર ને માત્ર પતિને ખાતર ઘરની ચાર દીવાલોમાં પતી જનારી પત્ની,

◆તમારા લીધે દૂધમાં સાકરની જેમ ઓગળીને પરિવારને મીઠાશ આપતી પત્ની.

પત્ની એક શ્વાસ છે, વિશ્વાસ છે, અહેસાસ છે, એક પ્યાસ છે.

પત્ની માટે એટલે જ તો કહેવાયું છે કે,

‘કાર્યેષુ મંત્રી, શયનેષુ રંભા, ભોજનેષુ માતા’

◆સ્ત્રી એક ખુશબૂની જેમ જગતના બાગને મઘમઘતો રાખે છે.

★આ પણ સનાતન સત્ય છે.

સ્ત્રીને સમજવા અને પામવા માટે એને ભરપેટ દિલફાડીને પ્રેમ કરવો પડે એની આરપાર ઊતરવું પડે.

માત્ર લેખ વાંચવાથી સ્ત્રી ન સમજાય…

સર્વે સ્ત્રીઓ ને સમર્પિત …

જેમણે પુરુષો ને જન્મ આપવાની સાથે સાથે વ્યવસ્થિત જીવતા કર્યા..